ویزای کشور اوکراین ( کیف )

هزینه اخذ انواع ویزای اوکراین

ویزای یک هفته ای اوکراین - عادی
هزینه اخذ ویزا :  — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : ۱۶ روز کاری

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر ۷ روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای دو هفته ای اوکراین - عادی
هزینه اخذ ویزا :  — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : ۱۶ روز کاری

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر ۱۴ روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای سه هفته ای اوکراین - عادی
هزینه اخذ ویزا :  — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : ۱۶ روز کاری

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر ۲۱ روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای یک ماهه اوکراین - عادی
هزینه اخذ ویزا :  — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : ۱۶ روز کاری

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر ۳۰ روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای یک هفته اوکراین - فوری
هزینه اخذ ویزا : — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : 2 روز کاری

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر ۷ روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای دوهفته ای اوکراین - فوری
هزینه اخذ ویزا : — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : 2 روز کاری

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر ۱۴ روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای سه هفته ای اوکراین - فوری
هزینه اخذ ویزا : — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : 2 روز کاری

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر ۲۱ روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای یک ماهه اوکراین - فوری
هزینه اخذ ویزا : — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : 2 روز کاری

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر ۳۰ روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای سه ماه شخصی اوکراین - عادی
هزینه اخذ ویزا : — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : 15 روز کاری دعوتنامه + 16 روز کاری سفارت

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر 90 روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای سه ماه شخصی اوکراین - فوری
هزینه اخذ ویزا : — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : 15 روز کاری دعوتنامه + 2 روز کاری سفارت

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر 90 روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای سه ماهه تجاری اوکراین - عادی
هزینه اخذ ویزا : — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : 15 روز کاری دعوتنامه + 16 روز کاری سفارت

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر 90 روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای سه ماهه تجاری اوکراین - فوری
هزینه اخذ ویزا : — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : 15 روز کاری دعوتنامه + 2 روز کاری سفارت

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر 90 روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای شش ماهه تجاری اوکراین - عادی
هزینه اخذ ویزا : — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : 15 روز کاری دعوتنامه + 16 روز کاری سفارت

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر 180 روز ( مطابق رزرو بلیط

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

ویزای شش ماهه تجاری اوکراین - فوری
هزینه اخذ ویزا : — دلار

مدت زمان اخذ ویزا : 15 روز کاری دعوتنامه + 2 روز کاری سفارت

مدت اعتبار اقامت ویزا : حداکثر 180 روز ( مطابق رزرو بلیط )

مدت اعتبار ویزا : ۶ ماه از زمان صدور

  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار از تاریخ سفر
  •  2 قطعه عکس 3 * 4 با زمینه روشن
  •  اصل بلیط
  •  پرینت بانکی به زبان انگلیسی
  •  فرم مشخصات فردی